તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 ખેડૂતોને ખેતર પાસે કાંટાળા તારની વાડ બનાવવા માટે સહાય

તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 ખેડૂતોને ખેતર પાસે કાંટાળા તારની વાડ બનાવવા માટે સહાય ,| ખેડૂતો માટે કાંટાળા તારની  વાડ સહાય માટે ઓનલાઇન અરજી જરૂરી દસ્તાવેજો સંપૂર્ણ માહિતી રાજ્યના ખેડૂતો કૃષિ ઉત્પાદન વધારવા અને ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ કરવા માટેનાથી સને 2023 24 થી રાજ્યના ખેડૂતોને તાર ફેન્સીંગ ઉપર નાણાકીય સહાય આપવાની યોજના શરૂ કરેલ છે કૃષિ … Read more