રેશનકાર્ડમાં મળવાપાત્ર જથ્થો ઓનલાઇન તપાસો | Ration card

સામાન્ય રીતે દેશના દરેક નાગરિકને રેશન મેળવવાનો અધિકાર છે. સરકાર દ્વારા અપાતું આ વાજબી ભાવનું અનાજ ગરીબ લોકોની જીવાદોરી સમાન છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર શ્રમિકો અને મજૂરોને ખૂબ જ નજીવા ભાવે આવશ્યક અનાજ પૂરું પાડે છે. લાભાર્થીઓને ઓળખવા માટે અલગ રેશન કાર્ડ પણ જારી કરવામાં આવે છે ઉપરાંત, દરેક રાશન પર ઉપલબ્ધ અનાજનો જથ્થો … Read more

તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 ખેડૂતોને ખેતર પાસે કાંટાળા તારની વાડ બનાવવા માટે સહાય

તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 ખેડૂતોને ખેતર પાસે કાંટાળા તારની વાડ બનાવવા માટે સહાય ,| ખેડૂતો માટે કાંટાળા તારની  વાડ સહાય માટે ઓનલાઇન અરજી જરૂરી દસ્તાવેજો સંપૂર્ણ માહિતી રાજ્યના ખેડૂતો કૃષિ ઉત્પાદન વધારવા અને ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ કરવા માટેનાથી સને 2023 24 થી રાજ્યના ખેડૂતોને તાર ફેન્સીંગ ઉપર નાણાકીય સહાય આપવાની યોજના શરૂ કરેલ છે કૃષિ … Read more