મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ 2023, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

 મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ 2023, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી | નવું ચૂંટણી કાર્ડ કઢાવવું | ચૂંટણી કાર્ડમાં સુધારા કરવા મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ 2023 : ચૂંટણી કાર્ડને લગત સુધારા કરવા માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા વર્ષમાં બે ત્રણ વખત સુધારણા કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવતો હોય છે. ચાલુ વર્ષ 2023 માટે આ કાર્યક્રમમાં આવતીકાલ એટલે કે તારીખ 5 … Read more