સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022, અહીંથી ફોર્મ ભરો @samras.gujarat.gov.in

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022, અહીંથી ફોર્મ ભરો @samras.gujarat.gov.in |સમરસ છાત્રાલય એડમિશન 2022-2023 | સરકારી હોસ્ટેલમાં એડમિશન સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 : ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય એડમીશન 2022 : કોલેજ કક્ષાના સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા અન્ય ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જન જાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓને … Read more