સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022, અહીંથી ફોર્મ ભરો @samras.gujarat.gov.in

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022, અહીંથી ફોર્મ ભરો @samras.gujarat.gov.in |સમરસ છાત્રાલય એડમિશન 2022-2023 | સરકારી હોસ્ટેલમાં એડમિશન

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022 : ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય એડમીશન 2022 : કોલેજ કક્ષાના સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા અન્ય ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જન જાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓને વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નાં શૈક્ષણિક વર્ષ માટે અમદાવાદ, ભુજ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, આણંદ, હિંમતનગર અને પાટણ સમરસ કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયોમાં ફક્ત ગ્રુપ-1 ઇજનેર કક્ષાના અભ્યાસક્રમો)માં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી https://samras.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર તા. ૨૦-૦૯-૨૦૨૨ સુધી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

સમરસ છાત્રાલય નો હેતુ

ગુજરાતના દૂરના, અંતરિળાય અને જંગલીય વિસ્તારમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વતનથી દૂર જવાનું થાય ત્યારે રહેવા અને જમવાની તફલીફ સર્જાય છે. આ ઉદ્દેશને ધ્યાને લઈને સમસર હોસ્ટેલ વિવિધ વિદ્યાર્થીઓ માટે ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. રાજ્યના અનુસુચિત  જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ(EBC) વિદ્યાર્થીઓને મફતમાં રહેવા અને જમવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે.

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2022, અહીંથી ફોર્મ ભરો @samras.gujarat.gov.in


સમરસ હોસ્ટેલ માટે આવક મર્યાદા

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આવક મર્યાદા નક્કી થયેલ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.6.00 લાખ રહેશે. અને વિદ્યાર્થીનીઓ માટે કોઈ આવક મર્યાદા ધ્યાને લેવાની રહેશે નહિ.

Samras Hostel Documents Required

સરકાર દ્વારા સમરસ હોસ્ટેલમાં રહેવા માટે નિશ્ચિત ધારા-ધોરણ નક્કી કરેલા છે. આ ઉપરાંત ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ માંગવામાં આવે છે.

    ● પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો

    ● છેલ્લી પરીક્ષાની માર્કશીટની નકલ

    ● L.C ની નકલ

    ● અરજદારની જાતિના દાખલાની નકલ

    ● આવકનો દાખલો

    ● આધાર કાર્ડની નકલ

    ● જો વિદ્યાર્થી દિવ્યાંગ હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર

    ● જો વિદ્યાર્થી અનાથ હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર

    ● જો વિદ્યાર્થી વિધવા માતાનું સંતાન હોય તો તેના આધાર

    ● એડમિશન મળી જાય ત્યારે આ અરજીની નકલ

    ● ચારિત્ર સર્ટિફિકેટ

    ● મેડિકલ ફિટનેસ પ્રમાણપત્ર

સતાવાર સાઈટ અહી ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

અરજી પ્રક્રિયા

ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ ઓનલાઈન અરજી તા-20/09/2022 સુધી કરી શકાશે.

સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન માટે ફોર્મ ક્યાં અને કેવી રીતે ભરવું?

સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ માટે ફ્ક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ ઓનલાઇન અરજી બે જગ્યાએથી થશે. એક તો Samaras Hostel ની ઓફિશીયલ વેબસાઈટ પરથી અને Digital Gujarat Portal પરથી પણ ઓનલાઈન કરી શકાશે. વિદ્યાર્થીઓ ગ્રામ કક્ષાએથી VCE મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. Samras Hostel Online Form કેવી રીતે ભરવું તેની Step by step માહિતી મેળવીશું.

Step 1: સૌપ્રથમ સરકારી વેબસાઈટ Samaras Hostel પર જાવ.

Step 2: આ અધિકૃત વેબસાઈટમાં Chhatralay Online Admission પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Step 3: હવે નવું એડિમશન મેળવવા માંગતા હોય અને વેબસાઈટ પર રજીસ્ટેશન ન કરેલું હોય તો samaras hostel registration for student પર ક્લિક કરીને નવું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.

Application form Samras Hostel Admission, સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન

Step 4: વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો Enter Email Id, Enter Password, Enter Captcha Code નાખીને રજીસ્ટ્રેશન કરી શકે છે.

Step 5: વિદ્યાર્થીઓએ New Registration કરવા માટે માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ Scan કરીને તૈયાર રાખીને “I Agree Rule & Regulation” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Step 6: હવે Personal Detail પર ભરવાની રહેશે. જેમ કે નામ, સરનામુ, જેન્‍ડર, જ્ઞાતિ વગેરે

Step 7: ત્યારબાદ Education Detail માં વિદ્યાર્થીએ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાતની સાચી વિગતો ભરવાની રહેશે.

Step 8: હવે Other Detail ભરવાની રહેશે.

Step 9: ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન Document Upload કરવાના રહેશે.

Step 10: છેલ્લે વિદ્યાર્થીઓએ Declaration આપવાનું રહેશે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓએ સમરસ છાત્રાલયના નિયમોનું પાલન કરવા માટે આ Declaration ફરજિયાત માંગવામાં આવે છે.

ગુજરાત સમરસ સરકારી છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ 2022-23 યાદી

રાજકોટ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

અમદાવાદ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

બરોડા સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

સુરત સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

આનંદ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

પાટણ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

ભાવનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

જામનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

ભુજ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

હિમતનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2022-23

સમરસ હોસ્ટેલના જરૂરી દસ્તાવેજો

વિદ્યાર્થીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર

આવકનું પ્રમાણપત્ર

વિદ્યાર્થીની છેલ્લી માર્કશીટ

સ્થાનિક વાલી માટે પાસપોર્ટ ફોટા

સ્થાનિક વાલી માટે પાસપોર્ટ ફોટો

Leave a Comment