ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડ પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2023

ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડ પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2023  ધોરણ 10 અને 12 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2023 જાહેર:-HSC & SSC Exam time table 2023,ધોરણ 10 અને 12નું ટાઇમ ટેબલ જાહેર ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગુજરાત SSC અને HSC પરીક્ષાની તારીખ 2023 જાહેર કરવામાં આવી.SSC Result 2023,ધોરણ 10 અને 12 પરીક્ષાઓ 14 માર્ચથી ચાલુ … Read more