ગુજરાત પોલીસ ભરતી નવા નિયમો 2024

ગુજરાત પોલીસ ભરતી નવા નિયમો |પોલીસ ભરતીના નિયમોમાં ફેરફાર | ગુજરાત પોલીસ ભરતી નવો સિલેબસ | Gujarat police bharti 2024 new syllabus 

ગુજરાત ગુજરાત પોલીસ ભરતી નવા નિયમ જાહેર. ગુજરાત રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા LRD લોકરક્ષક દળની આવનાર ભરતી માટે નવા નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા મોટા પાયે લોકરક્ષક ભરતી થવાની હોઈ અને લોક રક્ષકની ભરતી માટે યોજાતી શારીરિક અને લેખિત કસોટીઓ યોજવામાં આવે છે.

100 ગુણના બદલે 200 ગુણનું પેપર

અગાઉ શારીરિક કસોટીમાં ઉત્તીર્ણ થયેલા ઉમેદવારોની બે કલાકની અને ૧૦૦ ગુણની MCQ TEST લેવામાં આવતી હતી. તેના બદલે હવે ૨૦૦ ગુણનું ૩ કલાકનું OBJECTIVE MCQ TESTનું એક જ પેપર લેવામાં આવશે. આ પેપર ભાગ-A અને ભાગ-B એમ બે ભાગમાં રહેશે અને દરેક ભાગમાં પાસ થવા માટે ઓછામાં ઓછા ૪૦ ટકા ગુણ ફરજિયાત લાવાના રહેશે. 

શારીરિક કસોટીમાં દોડના કોઈ માર્કસ મળસે નહિ

સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની તૈયારી કરતા રાજ્યના યુવાનો માટે રાજ્ય સરકારે લોકરક્ષકના વિવિધ સંવર્ગોની સંયુક્ત સીધી ભરતીની પરીક્ષા પધ્ધતિમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યા છે. જે અંતર્ગત અગાઉ લોકરક્ષકની ભરતીમાં શારીરિક કસોટી લેવામાં આવતી હતી તેમાં દોડના ગુણ આપવામાં આવતા હતા. જેના બદલે હવે દોડ ફક્ત નિયત સમયમાં પાસ કરવાની રહેશે, તેના કોઈ ગુણ રહેશે નહીં

વજનને ધ્યાને નહીં લેવામાં આવે

પહેલા શારીરિક કસોટીમાં ઉમેદવારોના વજનને પણ ધ્યાને લેવામાં આવતું હતું જે હવે રદ્દ કરવામાં આવ્યું છે. આમ, શારીરિક કસોટી હવે ફક્ત ક્વોલિફાઇંગ રહેશે તેના કોઈ ગુણ આપવાના રહેશે નહીં અને શારીરિક કસોટીમાં ઉત્તીર્ણ થયેલ તમામ ઉમેદવારો ત્યારબાદની ઓબ્જેકટિવ ટેસ્ટમાં ભાગ લઈ શકશે.

પોલીસ ભરતી નવો સિલેબસ 2024

પોલીસ ભરતી શારીરિક કસોટીના માપદંડો 2024

NFSU અથવા RRUમાં કરેલ કોર્ષનો સમયગાળોઆપવાના થતા વધારાના ગુણ
01 વર્ષ03
02 વર્ષ05
03 વર્ષ08
04 વર્ષ કે તેથી વધુ10

આખરી પસંદગી યાદી OBJECTIVE MCQ TEST અને વધારાના ગુણના આધારે  તૈયાર કરવામાં આવશે.

પરિપત્ર જુઓઅહીં ક્લિક કરો

નીચે જાણો ભરતીના નિયમોમાં કયા-કયા ફેરફારો થયા?

100 ગુણની MCQ TESTને બદલે હવે 200 ગુણનું OBJECTIVE MCQ TESTનું પેપર લેવાશે: પાસ થવા માટે ઓછામાં ઓછા 40 ટકા ગુણ ફરજિયાત

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી અથવા નેશનલ ફોરેન્સીક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલા કોર્ષ માટે વધારાના ગુણ આપવામાં આવશે.

Leave a Comment