પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ (PSE-SSE) પરીક્ષા જાહેરનામું 2024 @sebexam.org

 પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ (PSE-SSE) પરીક્ષા જાહેરનામું 2024 | PSE પરીક્ષા પરીક્ષા ફી |SSE પરીક્ષા ફી | PSE પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ | SSE પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ

શિક્ષણ અને મજુર વિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૯-૧૧-૧૯૮૪ના ઠારાવ ક્રમાંક: એસ.સી.એચ, ૧૦૮૯૮ ૪૪૯ અન્વયે તા:૧૬/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા સમિતિની બેઠકમાં નક્કી થયા મુજબ પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા-૨૦૨૨ (શહેરી ગ્રામ્ય ટ્રાયબલ વિસ્તાર માટે લાભાર્થી વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવા માટે પરીક્ષા આગામી સમયમાં યોજવામાં આવશે.

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2024 : રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 6 અને ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ માટે SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2024 નોટીફીકેશન જાહેર કરેલ છે. PSE (પ્રાથમિક માધ્યમિક પરીક્ષા – પ્રાઈમરી સેકન્ડરી એક્ઝામ) માટેની પરીક્ષા SEB (રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ – સ્ટેટ એક્ઝામ બોર્ડ) ગાંધીનગર દ્વારાર લેવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો SEB PSE 2024 પરીક્ષા આપવા અંગે છે Sતેઓ સત્તાવાર વેબ સાઈટ sebexam.org પર જઈને સત્તાવાર જાહેરાતમાં વાંચી અને ઓનલાઈન અરજી શકશે.

SEB શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની લાયકાત

જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ 6 માં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ, લોકલ બોડી શાળાઓમાં (જીલ્લા પંચાયત / મહાનગરપાલિકા / નગરપાલિકાની શાળા) ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક તથા નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા આપી શકશે.

પ્રાથમિક અને માધ્યમિક બંને માટે અલગ અલગ લાયકાતો જરૂરી જે નીચ્ચે મુજબ આપેલ છે.

SEB પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2024

ધોરણ 5 માં ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ કે તેના સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલ હોવો જોઈએ.

SEB શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા પદ્ધતિ 2024

પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા અને માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાના પ્રશ્ન પેપરોનું માધ્યમ માત્ર ગુજરાતી રહેશે.

ક્રમપરીક્ષાનું નામપ્રશ્નગુણસમય
1ભાષા – સામાન્ય જ્ઞાન10010090 મિનીટ
2ગણિત – વિજ્ઞાન10010090 મિનીટ

SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા ફી

ક્રમપરીક્ષાનું નામપરીક્ષા ફીમાર્કશીટ / પ્રમાણપત્ર ફીકુલ
1પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષારૂ. 35/-રૂ. 15/-રૂ. 50/-
2માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષારૂ. 35/-રૂ. 15/-રૂ. 50/-

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 મહત્વપૂર્ણ તારીખો

વિગતતારીખ
જાહેરનામું ભાર પડ્યાની તારીખ27/02/2024
ઓનલાઈન અરજી શરૂ તારીખ01/03/2024
ઓનલાઈન અરજી છેલ્લી તારીખ11/03/2024
ફી ભરવાનો સમયગાળો01/03/2024 થી 12/03/2024
SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા તારીખ28/04/2024

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2024

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
તારીખ વધારા બાબતે જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું?

સમગ્ર ફોર્મ અંગ્રેજીમાં ભરવાનું રહેશે.

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ www.sebexam.org પર જાઓ.
 • “Apply Online” બટન પર ક્લિક કરો.
 • “પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ 6) અથવા માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ 9) સામે “Apply Now” પર ક્લિક કરો.
 • Apply Now પર ક્લિક કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Formatમાં સૌપ્રથમ માંગવામાં આવેલ તમામ માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • વિદ્યાર્થીની વિગતો U-DISE NUMBERના આધારે ભરવાની રહેશે.
 • શાળાની વિગતો માટે શાળાના DISE NUMBERના આધારે ભરવાની રહેશે.
 • પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ 6) માટે ધોરણ 5નું પરિણામ અને માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ 9) માટે ધોરણ 8ના પરિણામના આધારે પરિણામની વિગતો ભરવાની રહેશે.
 • અહીં બાંહેધરી પત્રક વાંચી ટીંક કરવાનું રહેશે.
 • હવે Save પર ક્લિક કરવાથી તમારી ડેટા સેવ થશે. અહીં ઉમેદવારનો એપ્લીકેશન નંબર જનરેટ થશે જે ઉમેદવારોએ સાચવીને રાખવો.
 • હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload photo-signature પર ક્લિક કરો. એપ્લીકેશન નંબર અને જન્મ તારીખ નાખી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ફોટો, સહી અને માર્કશીટ અપલોડ કરો (ફોટાની સાઈઝ માટે સતાવાર જાહેરાત વાંચો)
 • જો તમારી અરજીમાં કોઈ પણ સુધારા ન જણાય તો હવે Confirm Application પર ક્લિક કરો અહીં તમારો એપ્લીકેશન નંબર અને જન્મ તારીખ નાખો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો. (કન્ફર્મ થયેલ ઉમેદવારોની અરજીનો બોર્ડમાં ઓનલાઈન સ્વીકાર થશે તથા તે બાદ તેમાં કોઈ સુધારા થશે નહી)
 • પરીક્ષા ફી ભરો (ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે અને e-receiptની પ્રિન્ટ કાઢી લેવી)
 • હવે Print Application / Fee Challan પર ક્લિક કરવું. અહીં તમારો કન્ફર્મ નંબર અને જન્મ તારીખ લખો પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • અરજી પત્રકની પ્રિન્ટ કાઢી લેવી. (ભવિષ્યમાં ઉપયોગ માટે)

Leave a Comment